Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Kế hoạch hoạt động năm 2013 thuộc Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

 

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2013 thuộc “ Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (số 1118/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2013). Theo đó, trong năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương bao gồm:
1.     Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án, trong đó đặc biệt ưu tiên đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án tại cơ sở.
2.     Xây dựng, nhân bản các tài liệu tuyên truyền giáo dục:
-         Biên soạn các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.
-         Nhân bản các tài liệu tuyên truyền, giáo dục do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.
3.     Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại địa phương:
-         Duy trì, phát triển các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương, đặc biệt ưu tiên việc tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã/phường.
-         Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại cơ sở.
-         Tiếp tục duy trì và nhân rộng việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam thông qua sinh hoạt khu phố/ấp/tổ dân phố.
4.     Kiểm tra giám sát việc thực hiện Đề án: Lồng ghép trong các hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất của ngành, địa phương để kịp thời rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp hay, mô hình thực hiện hiệu quả (báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ trước ngày 15 tháng 11 năm 2013).
Tất cả các hoạt động trên đều sử dụng nguồn kinh phí địa phương.
                                                                                  T.L
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6