Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Kế hoạch đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 - 2015

 

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ về vị trí, vai trò của gia đình, về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền, nghĩa vụ của gia đình, các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ban hành kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nội dung chương trình phối hợp 4646/CTPH – BVHTTDL – HLHPNVN về việc đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012 – 2015.
Theo đó nội dung, hình thức phối hợp bao gồm:
1. Phối hợp đẩy mạnh việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ.
2. Phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, cung cấp các kiến thức, kỹ năng, giáo dục các thành viên gia đình về vị trí, vai trò của gia đình; quyền, nghĩa vụ của gia đình; kỹ năng sống, tổ chức cuộc sống gia đình; mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục về gia đình với giáo dục về bình đẳng giới, dân số, sức khỏe sinh sản, xóa đói giảm nghèo nhằm tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đời sống gia đình.
3. Phối hợp đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động thông qua việc đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” và “Gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng người phụ nữ có đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Các hoạt động trọng tâm trong năm 2013:
1. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ Văn hóa và Thông tin quận, huyện, phường, xã về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình;về các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” .
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Năm gia đình Việt Nam 2013 với chủ đề “Kết nối yêu thương”; Tuyên truyền, giáo dục về vai trò gia đình và trách nhiệm các thành viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc; Truyền thông các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình Việt Nam: Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chiến lược Dân số Việt Nam…
3. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và tổ chức các hoạt động Ngày hội Gia đình và tuổi thơ, tổ chức “Ngày hội Gia đình hạnh phúc” năm 2013 nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
4.     Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
5. Tổ chức chuyên đề, tập huấn trong lực lượng tuyên truyền viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB Gia đình nuôi, dạy con tốt…
6. Thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”: Biên soạn tài liệu tuyên truyền Đề án về tổ chức tốt cuộc sống gia đình, tập huấn tuyên truyền viên, Liên hoan tuyên truyền viên giỏi. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm tiền hôn nhân và gia đình cấp thành phố.
7. Phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cuộc sống và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông thuộc Hội và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; biên soạn và cung cấp các tài liệu tuyên truyền phù hợp đối tượng .
                                                                                                     T.L
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6