Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn bản hoạt động công tác gia đình
Văn bản hoạt động công tác gia đình
Kế hoạch tập huấn Đề án 343 năm 2013

 

Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng cán bộ văn hóa quận – huyện và  đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở về phát huy phẩm chất đạo đức truyền thống cách mạng phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền tiểu đề án 4 – đề án 343 năm 2013.
Theo đó, số lượng dự kiến của lớp là 80 người gồm: cán bộ phụ trách công tác công tác gia đình; Bình đẳng giới; cán bộ phụ trách mô hình điểm phòng, chống bạo lực gia đình.
Nội dung tập huấn: Triển khai thực hiện văn bản 5153/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định 1118/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2013 về phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2013 thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”,…
Thời gian: ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2013.
Địa điểm: Phòng họp số 2 – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (164 Đồng Khởi, Quận 1).
                                                                                      T.L
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6