Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Du lịch
Đánh giá tác động của Luật Du lịch

  Thực hiện Nghị Quyết số 20/2011/QH13 về Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó có Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch ( dự án Luật) và công văn số 80/TCDL-VP ngày 19/02/2012 của Tổng Cục Du lịch về rà soát, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo đánh giá tác động của Luật Du lịch trong đó nêu rõ Luật Du lịch là cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp du lịch tổ chức hoạt động theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua đó, giảm đáng kể số lượng các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, kém chất lượng và tạo nên một môi trường kinh doanh lữ hành lành mạnh. Đồng thời, Luật Du lịch còn bảo vệ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, góp phần đưa ngành Du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
        Để Luật Du lịch thưc sự trở thành công cụ và động lực thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tời, thành phố Hố Chí Minh đã đề xuất, kiến nghị sửa đổi một số điều của Luật Du lịch như sau:           
            I.Quản lý lữ hành 
 1.Lữ hành quốc tế:
- Đề xuất doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hoạt động inbound được niêm yết giá bằng ngoại tệ trên trang web tiếng nước ngoài.
-  Tại Điều 44, Khoản 3 quy định người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 04 (bốn) năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Đề xuất qui định thêm người điều hành phải có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị lữ hành trở lên. Trong trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành khác trở lên thì phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức để bảo đảm điều hành công ty kinh doanh hiệu quả.
- Tại Chương VI, Mục 2, Điều 46, Khoản 4 “Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế” quy định doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải “có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế”. Đề xuất quy định thêm, riêng đối với các doanh nghiệp chỉ đăng ký phạm vi kinh doanh lữ hành outbound không bắt buộc phải ký hợp đồng dài hạn chính thức với các hướng dẫn viên du lịch có thẻ quốc tế.
- Tại Chương VI, Mục 2, Điều 46, Khoản 5 “Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế” quy định doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải “có tiền ký quỹ theo quy định của chính phủ”. Đề xuất quy định cụ thể mức ký quỹ cho từng phạm vi kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp:
·      Doanh nghiệp kinh doanh inbound: 250 triệu đồng.
·      Doanh nghiệp kinh doanh outbound: 500 triệu đồng.
·      Doanh nghiệp kinh doanh inbound và outbound: 500 triệu đồng.
- Tại Chương VI, Mục 2, Điều 51 quy định về doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài. Đề xuất trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư của công ty liên doanh lữ hành, Sở VHTTDL địa phương được có ý kiến tham gia đánh giá dự án nhà đầu tư ngay từ đầu.
 
         Kiến nghị chung đối với doanh nghiệp lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế: 
          Đề xuất ban hành qui định bắt buộc doanh nghiệp phải treo biển do cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch ở địa phương cấp công nhận về phạm vi kinh doanh tại trụ sở để khách du lịch có thể nhận diện và phân biệt với các doanh nghiệp không đủ điều kiện hoạt động khác, tránh tình trạng doanh nghiệp hoạt động không đăng ký hoặc không đủ điều kiện cấp phép.
          2.Lữ hành nội địa
-       Kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với nhau trình Chính phủ ban hành mã ngành về việc cấp chức năng “kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế” cho doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay vì chức năng “Điều hành tua du lịch”.
-       Tại Điều 44, Khoản 3 của Luật Du lịch qui định người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất 03 (ba) năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Đề xuất qui định thêm người điều hành phải có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị lữ hành trở lên. Trong trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành khác trở lên thì phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức để bảo đảm điều hành công ty kinh doanh hiệu quả.
-       Đề xuất Luật Du lịch qui định bắt buộc các doanh nghiệp lữ hành nội địa phải mua bảo hiểm du lịch cho khách khi thực hiện chương trình du lịch để có thể kịp thời hỗ trợ giải quyết những trường hợp xấu nhất xảy ra. (Điều 45, Khoản 2).
-       Đề xuất Luật Du lịch bổ sung tại Điều 44 qui định bắt buộc doanh nghiệp lữ hành nội địa phải ký quỹ kinh doanh lữ hành (mức ký quỹ đề xuất 100 triệu VNĐ) để trong trường hợp có sự cố xảy ra đối với khách du lịch, cơ quan Nhà nước có thể dùng số tiền này giải quyết cho khách hàng. Ngoài ra, mức qui định ký quỹ sẽ nâng cao chất lượng của doanh nghiệp khi thông báo hoạt động kinh doanh (đây sẽ là những doanh nghiệp thật sự có năng lực và đủ điều kiện về tài chính để hoạt đông hiệu quả).
          3.Văn phòng đại diện:
          - Đề xuất bỏ qui định bắt buộc doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong trường hợp văn phòng đại diện có sự thay đổi địa điểm đặt trụ sở trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 24, Khoản 1, Điểm a Nghị định 92/2007/NĐ-CP); thay vào đó, doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi công văn thông báo về việc thay đổi địa điểm hoạt động của văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh cho cơ quan cấp tỉnh về du lịch.
-       Đề xuất bỏ qui định phải nộp “bản gốc giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp” trong các trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. (Tại Điều 24, Khoản 2, Điểm b; Điều 25, Khoản 2, Điểm c và Khoản 3, Điểm b của Nghị định 92/2007/NĐ-CP).
-       Bổ sung qui định cấp phép cho VPĐD doanh nghiệp nước ngoài đa ngành nghề: thương mại, du lịch, bảo hiểm, ngân hàng,…
-       Bổ sung qui định đối với trường hợp doanh nghiệp du lịch thành lập VPĐD, chi nhánh tại nước ngoài.
4. Hướng dẫn viên du lịch
     Đối với tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, đề nghị:
        - Xem xét sửa đổi Luật Du lịch theo hướng để cấp thẻ đối với trường hợp HDV có bằng tốt nghiệp Cao đẳng.
        - Kiến nghị cho phép qui định hướng dẫn đối với trường hợp hướng dẫn viên một số thị trường có tính đặc thù tiếng hiếm cấp thẻ đặc cách dựa trên các yếu tố kinh nghiệm, trình độ, kiến thức sau khi qua các kỳ kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn và trình độ ngoại ngữ.
       - Trường hợp HDV tiếng hiếm bổ sung thêm về kinh nghiệm làm việc và tuổi đời để cấp thẻ đặc cách.
        Đối với việc tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận về ngoại ngữ và trình độ
 nghiệp vụ hướng dẫn tại TT 89/2008 của Bộ VHTTDL.
        -Đề nghị qui định cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành quản lý số lượng HDV trên 1.000 người thì được phối hợp với các cơ sở đào tạo đủ trình độ để tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng nhận đạt trình độ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ du lịch.
        - Cách làm này sẽ tạo điều kiện để Sở VHTTDL thành phố có thể chủ động trong việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực HDV du lịch nhằm đáp ứng theo yêu cầu của địa phương.
        - Đề nghị xem xét việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn 1,2,3 tháng chỉ dành cho đối tượng đã có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm được công ty xác nhận.
       - Đối với trường hợp chưa có kinh nghiệm, đề nghị tối thiểu phải có bằng nghề, tốt nghiệp trung cấp nghề 2 năm chuyên ngành HDV du lịch.  
 
         5. Vận chuyển khách du lịch
 
          Về bộ thủ tục hành chính:
         Nhằm đơn giản các thủ tục hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị bộ hồ sơ cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịh như sau:
        - Giấy đề nghị xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch kèm theo danh sách xe đề nghị xác nhận theo mẫu quy định của Bộ VHTTDL;
        - Bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô của doanh nghiệp;
         - Phiếu kiểm tra nội thất, tiện nghi đối với xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 05 do doanh nghiệp tự chấm trên từng phương tiện khi yêu cầu cấp giấy xác nhận (mẫu phiếu do BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch qui định).
        - Trong hồ sơ xin cấp giấy xác nhận qui định chi tiết về số lượng, chủng loại, kết cấu của các trang thiết bị nội thất như bình chữa cháy, búa thoát hiểm, thùng chứa đồ uống, tủ thuốc.
 
      Về thời gian cấp giấy xác nhận:
Căn cứ tại mục 1 điều 6 của Thông tư liên tịch số 05 về thủ tục cấp biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch có ghi: trong thời gian tối đa là ba ngày làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thẩm định trên cơ sở hồ sơ và kiểm tra, đối chiếu trên thực tế từng phương tiện và cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch.
     Tuy nhiên, do đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước có hàng ngàn ô tô vận chuyển khách du lịch thì thời gian ba ngày làm việc để thẩm định trên cơ sở hồ sơ và kiểm tra, đối chiếu trên thực tế từng phương tiện là chưa biển hợp. Kiến nghị bổ sung vào Luật Du lịch: thời gian thẩm định cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch từ 3 ngày làm việc thành 5 ngày làm việc.
 
     Về lệ phí thẩm định cấp giấy xác nhận:
     Cần sớm ban hành Thông tư Bộ Tài chính về phí và lệ phí cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch.
 
       II. Quản lý cơ sở lưu trú du lịch
      - Điều chỉnh Luật Du lịch theo hướng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch ở các địa phương cụ thể như sau:
        - Mở rộng phân cấp cho tỉnh, thành, quận huyện (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận CSLTDL hạng 1, 2 và 3 sao; UBND Quận, Huyện quyết định công nhận CSLTDL hạng Tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch).
       - Tăng cường và ổn định nhân lực quản lý du lịch của các Phòng Văn hóa- Thông tin quận huyện.
      - Đề nghị sớm có văn bản dưới Luật triển khai thực hiện theo những qui định tại luật Du lịch về khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch và tuyến du lịch. Trong đó, tiêu chí về diện tích tối thiểu của khu du lịch (cấp quốc gia 1000 hecta, cấp địa phương 200 hecta) cần được điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình hình thực tế (ví dụ: nên quy định diện tích các khu du lịch cấp địa phương là 50 hecta).
      - Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có văn bản hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại xếp hạng CSLTDL thay thế công văn số 231/TCDL-KS về việc tạm dừng thực hiện Quyết định 217/QĐ-TCDL về việc ban hành, hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia về phân loại, xếp hạng CSLTDL.
       -Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành quy định về khoảng cách an toàn của CSLTDL đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, căn cứ theo Nghị định 92, Điều 18.      
       III. Dịch vụ đạt chuẩn du lịch
      - Bổ sung vào Chương 6 - Mục 6 – Điều 70 của Luật Du lịch: quy định “cơ quản quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương quy định tiêu chuẩn và biểu mẫu biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch” theo hướng nên cấp biển hiệu chung cho các dịch vụ du lịch trên địa bàn không nên chỉ giới hạn trong khu đô thi du lịch, điểm du lịch..vì thực tế hiện nay việc cấp biển hiệu không nằm trong các khu du lịch, điểm du lịch hoặc đô thị du lịch.
      - Bổ sung điều kiện cấp biển hiệu “Dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” phân loại các cơ sở mua sắm theo diện tích, qui mô và phương thức kinh doanh như trung tâm thương mại, cơ sở mua sắm (cửa hàng) nhỏ lẻ để cấp biển hiệu phù hợp.
      - Bổ sung biểu mẫu báo cáo định kỳ hàng năm (không thực hiện việc báo cáo 6 tháng) của cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và mẫu đăng ký thẩm định lại của dịch vụ đạt chuẩn.
      - Điều chỉnh mẫu đăng ký thẩm định “Dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch” phù hợp với từng loại dịch vụ mua sắm và ăn uống.
 
                                                                                                           
Minh Trường

CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26