Sở Văn Hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Văn hoá - Gia đình
Văn hoá - Gia đình
Cuộc thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

 

Căn cứ văn bản số 7619/CV-LĐTBXH-BGĐ ngày 01 tháng 08 năm 2012 của Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2012”;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 4133/SVHTTDL-VHGĐ ngày 13 tháng 8 năm 2012 trong đó đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tham gia viết bài dự thi, cụ thể:
1.      100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có bài cá nhân dự thi;
2.      Mỗi phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có ít nhất một bài dự thi;
3.      Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới năm 2012” xem trên văn bản đính kèm (văn bản số 7619/CV-LĐTBXH-BĐG ngày 01 tháng 08 năm 2012 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, quyết định số 856/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 07 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội);
4.      Bài dự thi gửi trực tiếp về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (phòng bình đẳng giới) số 159 – Pasteur – P.6 – Q.3 hoặc email: binhdanggioi@yahoo.com.vn; và đồng thời gửi bài dự thi về phòng Văn hóa – Gia đình qua email: vanhoagiadinh@yahoo.com để tổng hợp và báo cáo Ban Giám đốc, trước ngày 25 tháng 09 năm 2012.
Thanh Lý
CÁC TIN BÀI KHÁC >>: